Följande villkor gäller vid bokning av rum på A Working Lab. Villkoren gäller från och med 2020-11-01 tills vidare.

Definitioner

Med ”Beställaren” avses den person eller företag som har gjort och är betalningsansvarig för bokningen.

Med ”Leverantören” avses A Working Lab/Akademiska Hus AB.

Bokning

Bokningsförfrågan görs via bokningssystem som finns på https://www.aworkinglab.se/ När bokningen har bekräftats är bokningen bindande.

Rummen får endast nyttjas under den tid bokningen avser. För det fall Beställaren överskrider den bokade tiden äger Leverantören rätt att ta betalt för denna tid.

Avbokning

Avbokning av rum ska göras via bokningssystem som finns på https://www.aworkinglab.se/. När avbokningen har bekräftats är rummet avbokat.

Mötesrum: Kostnadsfri avbokning om avbokningen sker senast en (1) timma innan bokad mötestid. Vid senare avbokning debiteras 100 procent av kostnaden.

Flexroom, Makerspace och Studio: Kostnadsfri avbokning om avbokningen sker senast 5 dagar innan bokad mötestid. Vid senare avbokning debiteras 100 procent av kostnaden.

Betalning

Vid var tid gällande priser för respektive rum finns på https://www.aworkinglab.se/. På det angivna priset tillkommer mervärdesskatt.

Bokningen ska betalas mot faktura i efterskott. Betalning ska ske senast 30 dagar från fakturadatum. Vid utebliven betalning utgår dröjsmålsränta enligt räntelagen (f.n. referensräntan med ett påslag om 8 procent) och ersättning för skriftlig betalningspåminnelse enligt lagstiftning om inkassokostnader m.m.

Övrigt

Beställaren äger ej rätt att överlåta bokningen till annan utan Leverantörens skriftliga godkännande.

Leverantören har inget ansvar för egendom som Beställaren förvarar i Leverantörens lokaler.

Beställaren är ansvarig för skada som Beställaren eller dess deltagare genom försummelse vållar Leverantören.

Ev rabatter/deals är leverantörens ansvar och måste appliceras innan genomförandet av möte. Kan ej appliceras i efterhand.

Strejk, lockout, eldsvåda, explosion, krig eller liknande krigstillstånd, väsentliga inskränkningar i leveranser eller andra omständigheter utanför Leverantörens kontroll, såsom t.ex. pandemi, berättigar Leverantören att häva avtalet utan skyldighet att utge skadestånd.

Leverantören förbehåller sig rätten att när som helst ändra dessa bokningsvillkor genom att lägga ut dessa på https://www.aworkinglab.se/. Beställaren har skyldighet att hålla sig uppdaterad om vid var tid gällande bokningsvillkor.

Medlemskap/Registrering

Personen som har registrerat sig blir medlem och dennes medlemsföretag får endast använda Lokalerna i enlighet med Medlemskapet.

Lokalerna är exklusiv för avtalsparter till Akademiska Hus och endast kortare möten får hållas mellan Medlemsföretaget och bolag som inte är avtalspart med Akademiska Hus. Vid event, konferenser och möten ska bokning av mötesrum etc. göras med receptionen eller via digital plattform enligt vid var tid gällande villkor.

Medlemsföretaget ansvarar för att dess Medlemmar och Gäster är aktsamma om och väl vårdar Lokalerna, dess utrustning, inredning och möbler. Medlemsföretaget ska iaktta allt som fordras för att bevara sundhet, ordning och gott skick i Lokalerna och Byggnaden.

Medlemsföretaget äger inte rätt att utan Akademiska Hus tillstånd på något sätt förändra Lokalerna dess utrustning och möblemang.

Vid varje arbetsdags slut eller när man för dagen har slutat nyttja gemensam yta ska Medlemsföretaget återställa arbetsplatser, mötesrum, loungeytor och övriga utrymmen.

Accept & Continue